Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze konané dne 8.4. 2015

Zápis z členské schůze

 

družstva Janského 2194/77 bytové družstvo,

se sídlem: Praha 5, Janského 2194/77, PSČ 155 00,

IČ: 25674307

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložka 4096,

konané dne 8. dubna 2015

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu.

Účast členů družstva na členské schůzi: dle listiny přítomných členů družstva, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Dle platných stanov družstva je třeba přítomnosti alespoň 8 členů družstva, aby byla členská schůze družstva usnášeníschopná. Přítomno na členské schůzi 13 členů družstva a 1 člen družstva v zastoupení s ověřenou plnou mocí, tzn. že členská schůze je usnášeníschopná. Členská schůze platně rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů družstva.

  1. Členskou schůzi zahájila ve 20,05 hod. Věra Chyba Procházková, když přivítala všechny přítomné a dala hlasovat o orgánech členské schůze, když navrhla p. Jiřího Svobodu jako předsedajícího členské schůze a p. Jiřího Fafejtu jako zapisovatele a pí. Věru Chyba Procházkovou jako skrutátora.

 

Pro návrh: 14

         Proti návrhu: 0

         Zdržel se hlasování: 0

Tento návrh byl přijat.

  1. Pan Jiří Svoboda informoval členskou schůzi se stavem hospodaření družstva k 31.12. 2014 a výši nesplaceného úvěru k tomuto datu. Dále informoval přítomné o provedené uzávěrce a odevzdaném daňovém přiznání, Oba dokumenty vypracovala účetní BD paní Roreitnerová, která má plnou moc jednat za BD Janského 2194 za družstvo ve finančních záležitostech s FÚ Praha 5. Závěrka byla schválena kontrolní komisí, s jejím zápisem byli přítomní seznámeni a zároveň je součástí tohoto zápisu. Z pléna nevzešly k předloženým dokumentům žádné připomínky a námitky. Následně bylo přikročeno k hlasování o schválení předložené uzávěrky.

Pro schválení předložené uzávěrky: 14 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Finanční uzávěrka BD Janského 2194 za rok 2014 byla schválena.

  1. Diskuse:
  • P. Miloš Burian a Jiří Svoboda informovali o předběžných jednáních s panem Schwarzem (stavební dozor) a zástupcem stavební firmy p. Jindrou o způsobu řešení hydroizolace jižní části domu a předpokládané ceně. Současně paní Věra Chyba Procházková sdělila stanovisko právníka Mgr. Payera, aby družstvo nejprve začalo jednat s úřadem městské části Praha 13 o řešení situace. Tato jednání mezi představenstvem družstva a příslušnými institucemi budou dále pokračovat. Oficiální žádost o řešení zatékání vody do sklepa bude zaslaná na SÚ Městské části Praha 13
  • Věra Chyba Procházková upozornila, že stavební povolení na zasklení balkonů pro členy družstva bude platit pouze do června 2016 a dle tohoto dokumenty lze zasklívací práce řešit skrze firmu Optimi s.r.o.
  • Paní Věra Chyba Procházková oznámila, že advokát Mgr. Payer předložil návrh Prohlášení vlastníka pro budoucí možný převod bytů od OV. V této souvislosti byl na schůzi družstva zkontrolován stav a počet užívaných sklepních kójí jednotlivými nájemníky družstva. Seznam čl. družstva s čísly užívaných sklepních kójí, tak, jak každý člen družstva na čl. schůzi uvedl, je nedílnou součástí tohoto zápisu ( příloha č. 3). Po doplnění Prohlášení a po připomínkách členů družstva k připravovaným stanovám společenství vlastníků bude k tomuto bodu svolána samostatná členská schůze 
  • Představenstvo připomnělo všem zúčastněným webové stránky družstva www.janskeho2194/enstranky.cz jako zdroj základních informací, stejně tak družstevní nástěnku ve vstupní hale domu. Dále pak možnost příspěvků na webové stránky, možnost kontaktu s představenstvem prostřednictvím mailové adresy janskeho2194@seznam.cz
  • Pan Jiří Svoboda informoval o stavu malování chodeb, jehož způsob byl schválen na dřívější schůzi družstva. Zbývající prostory se týkají chodeb u bytu č. 2 (paní Polívková) a č. 7 (paní Paulovicsová). Paní Polívková přislíbila, že vymalování prostor zajistí do konce května. Paní Paulovicsová uvedla, že vzhledem ke zdravotnímu stavu členů rodiny vymalování nezajistí.
  • Dále bylo připomenuto paní Paulovicsové, že je nutno umožnit přístup do jejich sklepní kóje pro namontování ochranné mříže sklepního okna. K tomu paní Paulovicsová uvedla, že si namontují ochrannou mříž vlastní výroby, nicméně termín osazení nesdělila.
  • Pan Tuma (byt č. 3) jednal s panem Kadeřábkem (byt č. 1) ohledně možnosti odstranění, resp. úpravy ochranné mříže lodžie bytu pana Kadeřábka. Vedení družstva vyjádřilo názor, že musí mezi oběma nájemníky dojít k oboustranné dohodě.

 

V rámci diskuse nikdo žádné další připomínky ani návrhy neuvedl. Proto předsedající členskou schůzi v 21.00 hod. ukončil.

 

V Praze, dne 8. dubna 2015

 

Předsedající členské schůze:                            ……………………………………

                                                                        Jiří Svoboda

Zapisovatel:                                         …………………………………….

                                                                      Jiří Fafejta