Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze konané dne 11.12. 2018

Zápis z členské schůze

družstva Janského 2194/77 bytové družstvo,

se sídlem: Praha 5, Janského 2194/77, PSČ 155 00,

IČ: 25674307

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložka 4096,

konané dne 11. prosince 2018

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dle platných stanov družstva je třeba přítomnosti alespoň 8 členů družstva, aby byla členská schůze družstva usnášeníschopná. Na členské schůzi je přítomno 13 členů družstva omluvila se paní Polívková a paní Coubalová. Paní Chyba Procházková pověřila ověřenou plnou mocí svého manžela pana Otto Chybu a paní Süssová svého syna Michaela Süsse, tzn., že členská schůze je usnášeníschopná. Členská schůze platně rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů družstva.

1. Členskou schůzi zahájil ve 20,00 hod. pan Jiří Svoboda, když přivítal všechny přítomné členy a navrhl sebe jako předsedajícího členské schůze a p. Jiřího Fafejtu jako zapisovatele a skrutátora. Návrh byl přijat. Pan Svoboda pak seznámil přítomné s programem schůze, proti programu neměl nikdo z přítomných námitky.

2. Současný stav příprav rekonstrukce balkónů a jejich zateplení.

Pan Burian informoval přítomné členy o průběhu přípravy projektu rekonstrukce a jednání o termínu a způsobu realizace stavby. Zahájení realizace stavby je plánovaná na konec srpna nebo začátek září 2019. Pan Svoboda informoval, že v současné době je na firemním účtu cca 1 milion korun a na základě předběžné kalkulace tedy bude nutno část prostředků čerpat úvěrem ve výši cca 400 tisíc Kč. Paní Paulovicsová navrhla odsouhlasit zvýšení fondu oprav od ledna 2019 o 1000 Kč na každou bytovou jednotku měsíčně s cílem zkrácení doby splácení úvěru. O návrhu bylo hlasováno:

Pro schválení 13 členů

Proti                0 členů

Zdržel se         0 členů                 

Návrh byl přijat.

Pokud členové hradí nájem přes SIPO, zvýšení bude provedeno správcovskou firmou. Členové, kteří hradí nájem převodem na účet družstva, si zajistí úpravu nájmu sami.

3. Problémy s dodávkami teplé vody firmou Veolia.

Pan Burian informoval členy o vývoji rekonstrukce teplárny firmou Veolia a současném stavu dodávek teplé vody, vysvětloval důvody výpadků dodávek a kroky, které v tomto směru představenstvo učinilo pro jejich odstranění. Eventuální reklamace na výpadky dodávek budou řešeny společně s ostatními družstvy a SVJ připojenými do stejného uzlu a budou konzultovány se správcovskou firmou a panem Zítkem, předsedou z vchodu Janského 2191.

4. Návrh na výměnu kamery ve výtahu

Pan Burian informoval o návrhu představenstva vyměnit zastaralou kameru ve výtahu a záznamové příslušenství za modernější. Současně navrhl osadit ještě další kameru v prostoru vstupu před výtahem v přízemí domu. Po diskusi podporující a odmítající tento návrh bylo hlasováno:

Pro schválení 12 členů

Proti                1 členů

Zdržel se         0 členů

Návrh byl přijat.

 

5. Odložené věci ve sklepě.

Pan Burian kritizoval jednání některých členů družstva, kteří ve sklepě odkládají nepotřebné věci a nábytek ve společných sklepních prostorech. Vyzval všechny členy, aby tyto předměty odstranili do konce ledna 2019. Po tomto datu budou zbylé věci vystěhovány a odvezeny do sběrného dvora svépomocí členů družstva. Uvolněné prostory budou osazeny mřížemi a uzamčeny, aby k podobnému jednání již nedocházelo. Prostory bude možno využít pro krátkodobé uskladnění věcí členů družstva po odsouhlasení představenstvem. O tomto návrhu bylo hlasováno:

Pro schválení 13 členů

Proti                0 členů

Zdržel se         0 členů

Návrh byl přijat.

6. Diskuse

1. V diskusi vystoupil pan Burian a informoval členy o výměně vadného kontejneru na směsný odpad a navrhoval jeho uzamčení. Po diskusi členů pak bylo od tohoto záměru upuštěno.

2. Pan Coufal se ptal na stav jednání o převodu bytů do SVJ a zda je podáno prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí. Pan Svoboda odpověděl, že na minulé členské schůzi 12.6. 2018 bylo odsouhlaseno, že převody budou uskutečněny až po rekonstrukci a splacení úvěru, proto představenstvo v tomto směru nepodnikalo zatím žádné kroky. Pan Coufal nicméně na převodu svého bytu z osobních důvodů trvá. Pan Chyba k tomu navrhl převod bytů do osobního vlastnictví před rekonstrukcí, ev. si nebrat úvěr. Po nepřehledné diskusi pan Coufal navrhl jednání s představenstvem v průběhu ledna 2019. Dále pan Chyba navrhl, aby se na příští členské schůzi v červnu 2019 po předložení podrobného rozpočtu rekonstrukce představenstvem a aktuálním stavu firemního účtu rozhodlo, jak bude dále postupováno.

3. Pan Burian připomene úklidové firmě, aby podle smlouvy zajistila pravidelné zametání ve sklepě.

 

Po ukončení diskuse předsedající členskou schůzi v 21:02 hod. ukončil.

 

V Praze, dne 12.12. 2018

 

Předsedající členské schůze:                          ……………………………………

                                                                        Jiří Svoboda

apisovatel:                                                …………………………………….

                                                                      Jiří Fafejta