Jdi na obsah Jdi na menu
 


A. Návrh Stanov část 1.

5. 3. 2014

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Právní postavení

     (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov.

     (2) Bytové družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), ustanoveními občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) o právnických osobách a podnikateli, pokud se vztahují také na bytové družstvo, a těmito stanovami.

     (3) Za porušení svých závazků odpovídá bytové družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky bytového družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak.     Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy.

 

     (4) Bytové družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo

     (1) Obchodní firma:  Janského 2194/77, bytové družstvo

     (2) Sídlo Praha 5, Janského 2194/77, Stodůlky, PSČ 155 00

       (3) IČ: 25674307

 

Článek 3

Předmět činnosti a podnikání

                            

     (1) Základním účelem založení a předmětem činnosti bytového družstva Janského 2194/77, bytové družstvo (dále jen bytové družstvo), je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov; může také provádět správu domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.

     (2) Bytové družstvo zajišťuje veškeré činnosti příslušející vlastníkovi nemovitostí a pronajímateli, včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domů a bytů pro své členy jako nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a spolu s činnostmi spojenými s organizováním a řízením záležitostí družstva a s činností jeho orgánů.

     (3) Při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje bytové družstvo zejména tyto činnosti:

a) provoz a správa bytového domu, popřípadě dalších staveb ve vlastnictví bytového družstva, sloužících k  provozu a správě bytového domu a pozemku, včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely,

 

b) pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstva-nájemcům podle stanov, s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv v případech schválených usnesením členské schůze.

 

     (4) K zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti podle odstavců 1 až 3 je oprávněno bytové družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené; sjednání takové smlouvy nebo její změny podléhají předchozímu schválení členskou schůzí.

     (5) Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyne-li výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo z povahy věci něco jiného.    

    (6) Bytové družstvo, spolu s činností podle odstavců 1 až 3 zajišťuje správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správu domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek na základě sjednané smlouvy o správě nemovitostí.

   

Článek  4

Omezení při nakládání s majetkem

                                                                            

     (1) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovu s družstevními byty nebo pozemek jí zastavěný a s ní věcně související, bez předchozího souhlasu alespoň dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

 

     (2) Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budově s družstevními byty nebo pozemku jí zastavěným a s ní věcně souvisejícím, bez předchozího souhlasu s převodem a s podmínkami tohoto převodu, uděleného všemi členy bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, nebo jim vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

 

(3) Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Stanov se nevztahuje na převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva-nájemců družstevních bytů, se kterými vyslovila členská schůze bytového družstva před účinností těchto stanov souhlas.

 

Článek 5

Družstevní podíl – obecná ustanovení

     (1) Práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v bytovém družstvu představují družstevní podíl.

 

     (2) Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.

 

 

     (3) Zastavit družstevní podíl v bytovém družstvu se vylučuje.