Jdi na obsah Jdi na menu
 


F. Návrh Stanov část 6., 7., 8.

 ČÁST  ŠESTÁ

HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

PŘI USPOKOJOVÁNÍ BYTOVÝCH POTŘEB SVÝCH ČLENŮ

 

Článek  58

Základní ustanovení

       

     Zdroje krytí nákladů bytového družstva jsou zejména členské vklady, výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor, ostatní výnosy a přijaté zálohy na služby.

Článek 59

Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice

(zdroj na opravy a investice)

 

     (1) Zdroj na opravy a investice se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného.

 

     (2) Zdroj na opravy a investice se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů a na financování investičních nákladů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu, případně na koupi pozemku souvisejícího s domem, či jiného dlouhodobého majetku sloužícího k uspokojování bytových potřeb členů.

 

     (3) Příspěvek do tohoto zdroje nebo jeho část lze nájemci vrátit, rozhodne-li o tom členská schůze.

 

Článek 60

Fondy bytového družstva

 

     (1) Bytové družstvo vytváří nedělitelný fond, jehož povinnost tvorby vznikla přede dnem 1. ledna 2014 podle obchodního zákoníku.

     (2) Bytové družstvo může vytvářet i další fondy družstva podle svých potřeb.

     (3) Pravidla pro tvorbu a čerpání jednotlivých fondů určuje směrnice schválená členskou schůzí, a to v souladu se ZOK, jinými právními předpisy a s těmito stanovami.

 

Článek 61

Nedělitelný fond

 

     (1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku bytového družstva. Používá se na úhradu ztráty bytového družstva. Nedělitelný fond se zřizuje v rozsahu 10% základního kapitálu bytového družstva zapsaného v obchodním rejstříku. Tento fond doplňuje bytové družstvo o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině základního kapitálu bytového družstva zapsaného do obchodního rejstříku. 

(2) Nedělitelný fond nelze za trvání bytového družstva rozdělit mezi členy.

Článek 62

Zisk bytového družstva

 

     Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců družstevních bytů a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. 

 

Článek 63

Ztráta bytového družstva

 

     (1) Ztráta bytového družstva se hradí podle usnesení členské schůze, a to z následujících zdrojů

a)    z nerozděleného zisku minulých let,

b)    z nedělitelného fondu, případně z jiných zajišťovacích fondů, pokud byly usnesením členské schůze zřízeny,

c)    uhrazovací povinností členů,

d)    ze základního kapitálu formou snížení základního členského vkladu,

e)    kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až d). 

 

Článek 64

Uhrazovací povinnost členů

 

     (1) Členská schůze může uložit členům bytového družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Uhrazovací povinnost je stejná pro všechny členy a její výše činí nejvýše trojnásobek základního členského vkladu, není-li dále stanoveno jinak. Uhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně. Další uhrazovací povinnost členovi nelze uložit, pokud celková výše uhrazovací povinnosti člena za dobu trvání jeho členství v družstvu dosáhne trojnásobku základního členského vkladu.

     (2) Výše uhrazovací povinnosti členů představenstva a kontrolní komise činí nejvýše desetinásobek základního členského vkladu.

     (3) Uhrazovací povinnost může členská schůze uložit také jen těm členům družstva, kteří způsobili ztrátu družstva nebo se podstatným způsobem na vzniku ztráty družstva podíleli. 

     (4) Kdo byl členem družstva pouze po určitou část účetního období, v němž vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.

Článek 65

Uložení uhrazovací povinnosti

 

     (1) Uhrazovací povinnost může členská schůze uložit, jestliže

 

a) ztráta bytového družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou,

 

b) členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku,

 

c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní fondy a jiné fondy, jsou-li podle usnesení členské schůze zřízeny a lze je podle pravidel schválených členskou schůzí použít také k úhradě ztráty bytového družstva, a

 

d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do 1 roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla.

 

     (2) Uhrazovací povinnost může být členům uložena nejvýše v rozsahu skutečné výše ztráty bytového družstva za dané účetní období.

ČÁST SEDMÁ

ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Článek 66

Zrušení bytového družstva

 

      (1) Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.

      (2) Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 

    (3) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. 

    (4) V ostatním platí právní předpisy vztahující se také na likvidaci bytového družstva.  

Článek 67

Zánik bytového družstva

 

    Bytové družstva zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

 

 

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 68

 

     (1) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy bytového družstva a ustanovení vnitřních předpisů bytového družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami.

 

     (2) Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti bytového družstva a členů bytového družstva ode dne nabytí účinnosti těchto stanov.

 

Článek 69

   

    Pokud byly v bytovém družstvu sjednány smlouvy o výkonu funkce a o odměně za výkon funkce se členy volených orgánů bytového družstva, uzpůsobí je smluvní strany podle ustanovení ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, jinak by po uplynutí této lhůty platilo, že je výkon funkce bezplatný.

 

Článek 70

 

     (1) Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se bytové družstvo podřizuje ZOK jako celku podle § 777 odst. 5 ZOK. Údaj o tom zapíše bytové družstvo do obchodního rejstříku.

 

     (2) Na základě postupu podle odstavce 1 nabývá změna dosavadních stanov bytového družstva, provedená přijetím těchto stanov, účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku, jak stanoví § 777 odst. 5 ZOK.

 

Článek  71

 

    Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze bytového družstva dne……….2014 jako změny dosavadních stanov, vstupují v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí bytového družstva a účinnosti nabývají dnem zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

 

 

v